ارتباط با ما

شیراز: کیلومتر 5 بلوار نصر

تلفن: (0711) - 721 28 17 - 721 11 44 - 5

فاکس: (0711) - 722 56 76

ایمیل: info@parsianshiraz.com

ایمیل مدیریت: manager@parsianshiraz.com

ایمیل بخش واحدکنترل کیفی: qc@parsianshiraz.com

ایمیل بخش فروش: sales@parsianshiraz.com

ایمیل بخش مالی: accounting@parsianshiraz.com

ایمیل واحد اداری و انفورماتیک: it@parsianshiraz.com